L’ONG ADDA denuncia un considerable increment d’abandonament d’animals de companyia, especialment gossos i gats, durant les èpoques estivals. El registre de trucades ateses des del mes de juny de 2016 fins al juliol de 2018, han permès estimar que els abandonaments es van accentuant al voltant dels mesos de primavera, per continuar amb una tendència creixent durant els mesos d’estiu.

De les 1136 trucades ateses telefònicament, referides a temes de diversa tipologia, un 44,27% han estat vinculades amb els gossos i els gats.

Els resultats han estat desglossats en els següents apartats i percentatges: abandonaments anunciats, 47,71%; animals trobats i rescatats de la via pública, 15,70%; sol·licituds d’adopció, 30,01%; avisos i comunicació d’animals perduts, 6,56%.

ADDA conclou que les trucades per abandonar el gos o el gat (240) han estat un 17,7% superior a les de persones interessades a adoptar-los (151). Les dades recopilades i analitzades per ADDA sobre el registre de trucades telefòniques, assenyalen que els mesos estivals i de vacances són més proclius per l’abandonament dels animals de companyia. El nombre de gossos i gats trobats a la via pública (79 animals) coincideix més específicament amb les mateixes èpoques d’abandonament, indicant la possibilitat que en molts casos, hagin estat intencionadament abandonats a la via pública. El percentatge d’animals perduts que els seus posseïdors han reconegut tenir-los sense identificar (73% gossos i 100% gats) continua sent molt elevat.

Entre altres propostes, ADDA pretén analitzar el problema de l’abandonament des del seu origen, estudiant els possibles motius que puguin predisposar i concloure amb un determinat tipus d’abandonament, en molts casos mancats d’una base justificable, definint millor el perfil del possible i potencial “abandonador”. També vol incidir en la prevenció a través de les campanyes informatives, educatives o dissuasives i el control rigorós en l’acompliment de la normativa relativa al cens i la identificació amb el xip i la xapa identificativa.